Program

Termin Konkursu

Konkurs odbędzie się w dniach 26.11 – 4.12.2023 r. w Krakowie

Jury Konkursu

Skład Jury, pod honorowym przewodnictwem Pani Elżbiety Pendereckiej, stanowią wybitni polscy i zagraniczni wiolonczeliści.

Obradom Jury przewodniczył będzie Profesor Zdzisław Łapiński.

Skład Jury

Regulamin prac Jury określa i przyjmuje Jury podczas swojego posiedzenia. Decyzje Jury są ostateczne, nieodwołalne i niezaskarżalne.

Warunki uczestnictwa

4. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Krzysztofa Pendereckiego przeznaczony jest dla wiolonczelistów w wieku od 16 do 30 lat (tj. urodzonych w latach 1993-2007).

W celu zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Kandydaci powinni:

A. Przesłać poprzez panel rejestracyjny dostępny na stronie pendereckicello.amuz.krakow.pl do dnia 31 sierpnia 2023 nastepującą dokumentację:

1. Wypełnioną Kartę Uczestnictwa

2. Nagranie video nastepujących utworów:

  • Johann Sebastian Bach

Preludium z dowolnej Suity na wiolonczelę solo

  • Ludwig van Beethoven

Sonata A-dur op. 69 cz.I Allegro ma non troppo

  • Krzysztof Penderecki

Aria z Suity na wiolonczelę solo

3. Fotografię kandydata w formie elektronicznej

4. Życiorys artystyczny kandydata w formie elektronicznej w języku polskim lub angielskim

5. Opłatę eliminacyjną, w wysokości 100 zł  (dotyczy wszystkich uczestników eliminacji), wpłaconą na konto bankowe Konkursu:

AKADEMIA MUZYCZNA im. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO w KRAKOWIE

Bank Pekao S.A. III O/Kraków 

41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

SWIFT: PKOPPLPW

B. Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa w Konkursie i dokonania do dnia 10.11.2023 r. opłaty konkursowej w wysokości 400 zł.

Opłata ta dotyczy uczestników zakwalifikowanych do Konkursu.

C. Uczestnicy zobowiązani są do stawienia się na losowanie w kolejności uczestnictwa w Konkursie w dniu 26.11.2023 r. z aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość i datę urodzenia.

D. Kandydaci wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku związanego z udziałem w Konkursie, w szczególności poprzez wykorzystywanie fotografii.

E. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu.

Kwalifikacja uczestnictwa w Konkursie

1. Na podstawie nadesłanych formularzy zgłoszeniowych oraz nagrań muzycznych, do udziału w Konkursie dopuszczonych zostanie maksymalnie 45 Uczestników.

Kwalifikacji kandydatów dokona specjalnie powołana przez organizatorów Komisja.

O decyzji Komisji organizatorzy Konkursu zobowiązują się powiadomić wszystkich kandydatów w terminie do 15.09.2023r.

Decyzje Komisji nie mogą być kwestionowane, tym samym organizatorzy Konkursu nie są zobowiązani do udzielania wyjaśnień.

2. Do II etapu zostanie dopuszczonych nie więcej niż 12 uczestników

3. Do III zostanie dopuszczonych nie więcej niż 4 uczestników.

Wymagania programowe

Konkurs składa się z trzech etapów:

I Etap

W ramach I etapuUczestnik zobowiązany jest wykonać następujące utwory z pamięci:

1. Krzysztof Penderecki

Per Slava lub Violoncello totale

2. Recital (ok.20 min)

a. Program powinien zawierać utwory wyłącznie na wiolonczelę solo

b. Program powinien zawierać przynajmniej jedną kompozycję J.S.Bacha lub M.Regera

c. Dopuszcza się wykonywanie części sonat czy utworów cyklicznych

II Etap

W ramach II etapu Uczestnik zobowiązany jest wykonać następujące utwory:

1. Krzysztof Penderecki

Suita na wiolonczelę solo (minimum trzy części)

(może być wykonany z nut)

2. Recital (ok.40 min)

a. Program powinien być zróżnicowany stylistycznie.

b. Dopuszcza się wykonywanie części sonat czy utworów cyklicznych

(program musi być wykonany z pamięci)

Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna

III Etap

W trzecim etapie uczestnik musi wykonać dwa koncerty:

1. Krzysztof Penderecki

Concerto per viola wersja na wiolonczelę i orkiestrę kameralną (Ed. Schott)

(może być wykonany z nut)

2. Jeden z następujących koncertów:

Luigi Boccherini Koncert B-dur G.482

Joseph Haydn – Koncert C-dur Hob.VIIb:1

Joseph Haydn – Koncert D-dur Hob.VIIb:2

Anton Kraft – Koncert C-dur

(musi być wykonany z pamięci)

Finalistom towarzyszyć będzie Orkiestra Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Katarzyny Tomali-Jedynak

Wszelkie zmiany w repertuarze uczestnika nadesłane po terminie zgłoszenia będą akceptowane wyłącznie do 14.10.2023r.

Każda zmiana wymaga potwierdzenia przez Organizatorów Konkursu.

Akompaniament

Organizatorzy Konkursu zapewniają uczestnikom II etapu akompaniatorów.

Uczestnicy nie mają prawa kwestionować akompaniatorów przydzielanych przez organizatorów Konkursu. Uczestnicy mogą przyjechać z własnymi akompaniatorami, ponosząc koszty ich podróży i zakwaterowania we własnym zakresie.

Każdemu uczestnikowi gwarantuje się 90-minutową próbę z akompaniatorem.

Szczegółowy plan prób z akompaniatorami zostanie podany przez organizatorów po I etapie Konkursu.

Uczestnicy zakwalifikowani do III etapu mają zagwarantowaną 60-minutową próbę z orkiestrą.

Skip to content